Vino

Nase Vino

Director
Babic
Crno Vrhunsko vino
Babić je domać a autohtona sorta, najvažnija sorta na područ ju Šibenika. Ovaj mladi vinograd Babić a daje nam uravnoteženo vino s niskom razinom tanina.
Director
Syrah
Crno Kvalitetno vino
Svjetski rasprostranjena vrhunska sorta. Vinogratski položaj u Nadinu daje mu moguć nost da zbog visoke sume temperatura tijekom vegetacijske godine daje jako obojena vina, bogata i jaka. Visokoj kvaliteti svakako pridonosi i vrlo malo optereć enje po trsu (1-2 kg), š to je garancija vrhunske kvalitete.
Director
Čačin San
Suho bijelo vino
ČAČIN SAN je vino mješ avine tri autohtone Hrvatske sorte. Osnovu vina č ine Debit i Tribljan. Treć a sorta koja ulazi u ovu kupažu je Poš ip bijeli. Tako smo dobili vino osrednjeg do nižeg alkohola š to mu daje lagani okus i već u užinost.
Director
Rose
Rose Kvalitetno vino
Dobiva se kupažom dvije vrste grožđ a Granache i Syrah. Ove dvije vrste odlič no se nadopunjavaju jer Syrah daje visoku strukturu i robusnost vina dok Grabache sa nižim alkoholima i već im kiselinama daje trajnu svježinu, š to vinu produžava životni vijek i daje mu svojstvo tipič nog ljetnog vina.
Director
Pjenušac Slamić
Pjenusavo vino Rose
Dobiva se kupažom Granache i Syrah. Ima naglaš eniju svježinu od Rose varijante zbog ranije berbe grožđ a,a samim time ima već i sadržaj kiselina.